Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού 2018

Σύλλογος Γονέων & Φίλων

Αυτιστικών Ατόμων Ν. Έβρου

“Ο Αγιος Βασίλειος”

Τ.Θ 620 Δωρικό Αλεξ/πολης 68100

Τηλ: 25510 80474 Fax mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Α.Μ. 01201ΣΥΝ12026Ο38Ν/0610

Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Α.Μ. 01201ΣΥΝ12026Ο38Ν/0537

 

                                               ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο Σύλλογος Γονέων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Έβρου « Ο Άγιος Βασίλειος» ΝΠΙΔ, που ιδρύθηκε το 2005 και εδρεύει στο Δωρικό της Αλεξανδρούπολης, λαμβάνοντας υπόψη:

τις διατάξεις του Ν. 2716/99 2. την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/25-11-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2444/Β’/14-12-2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 3. την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/οικ.1962/21-09-2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1268/Β’/19-10-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 4. την υπ.αρ. 1 Απόφαση της Πράξης 136/10-09-2018 του Δ.Σ. του Σωματείου

Ζητά την πρόσληψη Ειδικού Παιδαγωγού ΠΕ 70 ή ΠΕ 70 ως ΕΑΕ με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, για τις ανάγκες του «Κέντρου Ημέρας για Ενήλικες με Διαταραχές Αυτιστικού τύπου», που εδρεύει στο Δωρικό της Αλεξανδρούπολης, διάρκειας 6 μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης. Γίνονται δεκτές και αιτήσεις υποψηφίων ΠΕ 02.00 σε περίπτωση μη κάλυψης της θέσης απο ειδικό παιδαγωγό.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει :

 1. να είναι Έλληνες πολίτες.
 2. να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 3. κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο της πρόσληψης: i. να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. ii. να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ΄ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

iii. να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. iv. να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση. v. να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων. vi. (για άνδρες) να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ Ειδικότητα Παιδαγωγού ΠΕ 70 ή ΠΕ 70 ως ΕΑΕ για την κάλυψη της θέσης του Κέντρου Ημέρας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο ΠΕ 70 ή ΠΕ 70 ως ΕΑΕ ή δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Στην αξιολόγηση θα συνεκτιμηθούν τα ακόλουθα:

 1. Σχετική εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 12 συνεχών μηνών σε Δομές Ψυχικής Υγείας.
 2. Μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα ΑΜΕΑ
 3. Ενασχόληση με θέματα αυτισμού - διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών, εργασιακή εμπειρία ή παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων. ( γίνονται δεκτές και βεβαιώσεις εθελοντικής εργασίας).
 4. Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Δεύτερη ξένη γλώσσα θα συνεκτιμηθεί θετικά
 5. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ
 6. Πιστοποίηση γνώσης του συστήματος γραφής & ανάγνωσης braille
 7. Εντοπιότητα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το έντυπο της αιτήσεως είναι συνημμένο στην παρούσα και θα διατίθεται στον ιστότοπο του Συλλόγου www.autismevros.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ο κλειστός φάκελος της αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε όλα τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένη στην παρούσα)
 2. Φωτοαντίγραφο Τίτλων σπουδών
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 4. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας
 5. Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας
 6. Σφραγισμένη συστατική επιστολή (τουλάχιστον μία).
 7. Βεβαίωση εντοπιότητας

   Μαζί με την αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε απλά φωτοαντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Τίτλοι Πανεπιστημίων και Πιστοποιητικά τα οποία είναι ξενόγλωσσα πρέπει να είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα από δικηγόρο. Τίτλοι σπουδών από ξενόγλωσσα πανεπιστήμια πρέπει να έχουν αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Αν τα παραπάνω δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Επίσης προκειμένου για πτυχία και τίτλους σπουδών, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται ο βαθμός. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του N.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο φάκελος της αίτησης απευθύνεται προς το Δ. Σ. του ¨ Συλλόγου Γονέων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Έβρου ο Άγιος Βασίλειος ¨ και υποβάλλεται με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση:

Τ.Θ. 620 Δωρικό Αλεξανδρούπολη 68100 Τηλ. 25510 80474

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φάκελοι των αιτήσεων που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς θα γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν ημερομηνία αποστολής συστημένου ταχυδρομείου ΕΛΤΑ ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς μέχρι και την Πέμπτη 27/09/2018 καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Το Σωματείο δεν φέρει ευθύνη για λάθη/παραλείψεις/καθυστερήσεις των ΕΛΤΑ και των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές. Μετά την παραλαβή των φακέλων των αιτήσεων θα ακολουθήσει ο έλεγχος και η αξιολόγησή τους από την αρμόδια επιτροπή και στη συνέχεια, εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα, οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη σε χρόνο που θα ορίσει η επιτροπή.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα(10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της Δευτέρας 17/09/2018, ημέρας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Σωματείου https://www.autism-evros.g και λήγει την Παρασκευή 27/09/2018

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 1. Η αίτηση του υποψηφίου θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται στην προκήρυξη, ειδάλλως θα θεωρείται μη αξιολογήσιμη.
 2. Οι μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και οιασδήποτε μορφής αποδεδειγμένη μετεκπαίδευση ή εξειδίκευση λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον είναι σχετικές με το αντικείμενο της θέσης.
 3. Ως προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη μόνο η αποδεδειγμένη εργασία (βεβαίωση ασφαλιστικού οργανισμού και βεβαίωση εργοδότη). Η εθελοντική εργασία, αλλά και η πρακτική άσκηση δεν υπολογίζονται ως προϋπηρεσία.
 4. Οι συστατικές επιστολές λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον είναι σχετικές με το αντικείμενο εργασίας.
 5. Η προσωπικότητα του υποψηφίου αξιολογείται από το βιογραφικό του και από την παρουσία του κατά την προσωπική συνέντευξη.
 6. Τα πρόσθετα προσόντα που περιγράφονται.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Μετά την κατάρτιση και ανάρτηση των πινάκων κατάταξης, δίνεται προθεσμία τριών (3) ημερών για υποβολή ενστάσεων που αφορούν αποκλειστικά τη σειράς κατάταξης του υποψηφίου. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή. Εκπρόθεσμη υποβολή ενστάσεων δεν γίνεται δεκτή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 25510 80474 (κα. Δίδη & κ Μαυρίδου), καθημερινά 12:00 π.μ.- 15:00 μ.μ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

H Πρόεδρος,

Τεπελή Μαυρίδου Ευαγγελία

 

Κατεβάστε το έντυπο αίτησης πρόσληψης προσωπικού

Χορηγοί - Συνεργάτες

Γουμενίδης Παναγιώτης

Λογιστικό Γραφείο

Επικοινωνία

Μπορείτε να μας βρείτε καθημερινά 8:00 - 16:00 
Τηλ. 6933297860 
Τηλ. 2551080474
Φαξ: 2551080474 και 2551025757
Ρήγα Φεραίου 3 στην Αλεξανδρούπολη

karakousisdimos

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων

Copyright © 2012 All Rights Reserved

new logo